Dashuria për shokët besimtar të Profetit

Sulaiman Ibn Mihran transmeton se Imam Sadiku (as) ka thënë: „Dashuria për besimtarët të cilët, pas profetit të tyre, nuk kanë bërë ndryshime dhe as falsifikime, është e detyrueshme. Të tillët janë: Salman Al-Farisi, Abu Dharr Al-Ghifari, Al-Mikdad Ibn Al-Aswad Al-Kindi, Ammar Ibn Yasir, Xhabir Ibn Abdillah Al-Ansari, Hudhaifah Ibn Al-Yaman, Abu Al-Haitham Ibn At-Taihan, Sahl Ibn Hunaif, Abu Ayyub Al-Ansari, Abdullah Ibn As-Samit, Abadah Ibn As-Samit, Khuzaimah Ibn Thabit (pronari i dy dëshmimev), Abu Sa’id Al-Khudri. Edhe për ata që shkojnë në drejtimin e tyre dhe veprojnë siç vepruan ata, dashuria për ndjekësit e tyre dhe pasimi i tyre dhe udhëzimi me anë të tyre është detyrueshme.” [Bihar-ul-Anwar nga Al-Maxhlisi, Vëllim 27, Faqe 52, Hadith 2]

عن سليمان بن مهران عن جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام أنه قال: والوَلاية للمؤمنين الذين لم يغيروا ولم يبدلوا بعد نبيهم صلى الله عليه وآله واجبة، مثل سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود الكندي وعمار بن ياسر و جابر بن عبد الله الأنصاري وحذيفة بن اليمان وأبي الهيثم بن التيهان وسهل بن حنيف وأبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن الصامت وعبادة بن الصامت وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين وأبي سعيد الخدري ومن نحا نحوهم وفعل مثل فعلهم والولاية لاتباعهم والمقتدين بهم وبهداهم واجبة

Imam Ali Ibn Abi Talibi (as) transmeton se Profeti Muhamed (sa) ka thënë: „Ai që është më i vendosur në rrugën (e drejtë) është ai mes jush që është më i vendosur në dashurinë e tij për njerëzit e shtëpisë sime dhe shokët (besimtar) e mi.” [Bihar-ul-Anwar nga Al-Maxhlisi, Vëllim 27, Faqe 133, Hadith 128]

نوادر الراوندي باسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أثبتكم على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي ولأصحابي

Leave a Reply